[td_block_title block_template_id=”td_block_template_1″ custom_title=”WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE”]

W XVIII wieku w Polsce zanotowano wzrost zainteresowania ratowaniem życia ludzkiego. W 1775r. z inicjatywy ks. A. Czartoryskiego, wydano w Warszawie pierwszą w języku polskim broszurkę o ratowaniu topielców. W roku 1783 nadworny lekarz Stanisława Augusta, Franciszek Kurcyusz opublikował książkę pt. „Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących... ”. Najstarszym jednak polskim źródłem jest zapis z 1604r. o ufundowaniu w Sandomierzu przez Hieronima Gostomskiego klasztoru i szpitalika. Zakonnicy tego klasztoru mieli między innymi za zadanie niesienie pomocy ofiarom Wisły.

Powołanie komisji do spraw Ratownictwa przy Polskim Związku Pływackim ( w 1926 roku ) wywołało zainteresowanie tą problematyką w całym kraju. Autentycznie koncepcyjny rozwój ratownictwa wodnego w Polsce rozpoczął się jednak dopiero w 1958r. Autorem, który zapoczątkował wówczas publikacje z zakresu ratownictwa był prof. dr hab. Mieczysław Witkowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Najpopularniejszym było wydanie książki w 1969r. pt. „ Ratowanie tonących ”.
11.04.1962r. Zarządzeniem Nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki powołane zostało WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE, jako organizacja zajmująca się organizowaniem ochotniczych służb strzegących bezpieczeństwa nad wodami. Pierwszy Ogólnopolski Sejmik WOPR odbył się w Poznaniu w 1965r. W 1967r. WOPR uzyskał osobowość prawną, a w 1969r. na podstawie porozumienia z Polskim Związkiem Pływackim ZG WOPR przejął wszystkie sprawy związane z ratownictwem. Od 1.01.1971r. WOPR jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego. Przedstawicielami Polski, biorącymi udział w pracach FIS-u są :
- Wojciech Płuciennik - Prezes ZG WOPR
- prof. Mieczysław Witkowski - Wiceprezes ZG WOPR.

Celem działalności Stowarzyszenia jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych i morskich przybrzeżnych na drodze : 1. Pobudzenie, popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach. 2. Zwiększenie udziału społeczeństwa w ratowaniu upowszechnianiu nauki i umiejętności pływania. 3. Niesienie bezpośredniej pomocy tonącym.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd WOPR, który odbywa się co pięć lat. Pierwszy odbył się w dniu 20 kwietnia 1969r. w Warszawie. Organizacja współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, a przede wszystkim z Policją, Polskim Ratownictwem Okrętowym, PCK, GOPR, Ratownictwem Górniczym, Ligą Obrony Kraju. WOPR jest największą i najpotężniejszą w historii Polski organizacją, prowadzącą tak szeroką działalność na rzecz bezpieczeństwa kąpieli i ratowania tonących.

Podstawowe wydarzenia z historii ratownictwa na świecie
1767 r.- Powstało Towarzystwo Ratowania Tonących w Amsterdamie.
1769 r.- Powstały Hamburskie Zakłady Ratownictwa w Niemczech.
1876 r.- Pierwszy Międzynarodowy Zjazd Towarzystw Ratowniczych w Marsli, postanowiono powołać organizację międzynarodową grupującą wszystkie stowarzyszenia zajmujące się ratownictwem.
1910 r.- Na Kongresie zorganizowanym przez Francuską Narodową Federacje Ratownictwa w Saint-Quen powołano Międzynarodową Federacje ratownictwa z siedzibą w Madrycie.
1954 r.- Nazwę zmieniono na: Międzynarodowa Federacja Ratownictwa, Niesienia Pomocy i Sportów Użytkowych. Kolejna zmiana nazwy w roku
1963 r.- Międzynarodowa Federacja Ratownictwa i Sportów Użytkowych - FIS.
1983 r.- Siedzibę FIS przeniesiono do Essen.
1994 r.- FIS zmienia nazwę na ILS

Podstawowe wydarzenia z historii ratownictwa w Polsce

1604 r.- Z środków fundacji Hieronima Gadomskiego powstaje w Sandomierzu nad Wisłą klasztor i szpital niosący pomoc ofiarom Wisły.
1775 r.- Druk pierwszej książki o ratownictwie „0 ratowaniu tonących” ks. A. Czartoryskiego.
1898 r.- W Kaliszu powstaje pierwsze na ziemiach polskich - Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących.
1900 r.- Pierwsze zawody ratowników w Warszawie.
1901 r.- w Warszawie działa Petersburskie Towarzystwo Ratowania Tonących.
1902 r.- dr Leon Wernic wydaje książkę pt. „Jak ratować tonących”.
1925 r.- na posiedzeniu PZP powołana zostaje Komisja do spraw ratownictwa.
1927 r.- Komisja do spraw ratownictwa ogłasza dzień 29 czerwca ( imieniny Piotra - patrona ratowników ) dniem ratownictwa, odbywa się pierwszy kurs szkoleniowy.
1952 r.- ratowanie tonących wchodzi do programów nauczania AWF.
1962 r.- 11 kwietnia - na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki nr 74 - zostaje powołane do życia WOPR ( Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe )działające na podstawie tymczasowego regulaminu.
1965 r.- pierwszy Ogólnopolski Sejmik WOPR
1967 r.- na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych WOPR uzyskuje osobowość prawną.
1969 r.- w Warszawie odbywa się I Zjazd Krajowy WOPR, którego Prezesem został wiceminister Żeglugi kpt. żegl. dr Romuald Pietraszek. W tym czasie prezesem Stołecznego WOPR był Zdzisław Kryski a Wojewódzkiego Warszawskiego - Mieczysław Tobolski. Do 1975 roku funkcje Prezesa Stołecznego WOPR pełnili: Franciszek Bleja (1972 - 1974), Mariusz Podjuk (1974 - 1976).
1970 r.- na konferencji w Lizbonie Polska zostaje przyjęta do FIS.
1992 r.- powstaje Polski Związek Pływacki (PZP).
1994 r.- Powołany do życia zostaje oddział WOPR w Pałacu Młodzieży.

[mapa-polski]

Ochotnicze

Młodszy Ratownik WOPR - uprawniony jest od 12 roku życia do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, pod nadzorem ratownika zawodowego. Nie uprawnia do pracy w charakterze zarobkowym.
Ratownik WOPR - uprawniony jest od 16 roku życia do pracy na kąpieliskach, pływalniach otwartych i krytych, podczas imprez na wodach, koloniach i obozach młodzieżowych, pod nadzorem ratownika starszego stopniem. Uprawniony do prowadzenia szkoleń podstawowych dla członków WOPR.

Zawodowe

Ratownik Wodny Pływalni - uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na pływalniach otwartych i krytych.
Ratownik Wodny Śródlądowy - uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na kąpieliskach śródlądowych.
Ratownik Wodny Morski - uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na kąpieliskach morskich.
Starszy Ratownik Wodny - jest to najwyższy stopień ratowniczy. Obligatoryjnie posiada wszystkie stopnie zawodowe (RWP, RWS, RWM).

Instruktorskie

Młodszy Instruktor WOPR - uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do asystowania przy prowadzeniu kursów szkoleniowych do stopnia Ratownika WOPR włącznie.
Instruktor WOPR - wymagany stopień ratowniczy Starszego Ratownika WOPR. Uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do prowadzenia kursów szkoleniowych do stopnia Starszego Ratownika WOPR włącznie.
Instruktor-Wykładowca WOPR - uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

Stopnie zawodowe określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązujące od 2012 roku.

Ratownik wodny - rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

Instruktor ratownictwa wodnego - ratownik wodny plus uprawnienia do szkoleń i egzaminowania.

Portal naszwopr.pl organizuje kursy na Ratownika wodnego MSW oraz Instruktora ratownictwa wodnego MSW - więcej w dziale Kursy i szkolenia.

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników WOPR , jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Zakres kursu ( 66 godzin )

1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Recertyfikacja

Program kursu przypominającego (recertyfikacji) KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.

W kursie przypominającym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

WAŻNE INFORMACJE Z PIERWSZEJ POMOCY

1. Bez prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej szanse przeżycia spadają o 7 - 10 %

2. Nie obawiajmy się, że możemy komuś zaszkodzić naszymi działaniami ratowniczymi. Poszkodowany znalazł się już w najgorszej sytuacji. Jego serce przestało bić! Możemy uratować komuś życie.

3. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie! Przed udzielaniem pomocy zatrzymajmy się i rozglądnijmy czy nie zagraża nam jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli mamy rękawiczki jednorazowe i maseczkę do wentylacji wykorzystajmy te środki ochrony osobistej. Pamiętajmy, że nie tylko wirus niedoboru odporności (HIV) jest zagrożeniem, ale także wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.

4. Pamiętajmy o numerach alarmowych. Zapiszmy je sobie w telefonie. Kiedy musimy zadzwonić po pomoc, często w nerwach zapominamy tych kilka cyfr.
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
601 100 100 Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR
601 100 300 Centrum Koordynacji Ratownictwa TOPR

5. Kiedy wzywamy pomoc musimy przekazać dyspozytorowi skrót najważniejszych informacji. Co powiedzieć:
1. Gdzie zdarzył się wypadek
2. Co się stało
3. Ile osób jest poszkodowanych
4 .Podajemy numer telefonu z którego dzwonimy, swoje imię i nazwisko

Nigdy pierwsi nie kończymy rozmowy. Dyspozytor może dopytać o jakieś ważne szczegóły. Poinformuje nas, że przyjął wezwanie i rozłączy się jako pierwszy.

Mistrzostwa NIVEA WOPR

Bezpiecznie z NIVEA i WOPR to program partnerski firmy NIVEA Polska Sp. z o.o. i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) realizowany od 2002 rokuGrand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym (GP)

Organizuje Komisja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Sportu (KS WOPR) przy współpracy jednostek wojewódzkich oraz terenowych Wodnego Ochotniczego Pogotowia RatunkowegoProgram edukacyjny „Już pływam” ma na celu propagowanie nauki pływania wśród dzieci w wieku szkolnym, a ponadto popularyzowanie problematyki ratownictwa wodnego oraz świadomego podejścia do stosowania zasad bezpiecznego zachowania na obszarze wodnym i terenie przywodnym.