PRAWO

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:

- przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
- dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
- udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
- ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
- transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
- poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

Art. 16. Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:

- obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;
- przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanegodo ratownictwa wodnego;
- określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
- kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
- wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;
- sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;
- reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
- wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;
- niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
- bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.

Celem podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych oraz morskich przybrzeżnych a w szczególności :

a) Pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do zapewniania odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach
b) Zwiększenia udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących i upowszechnianiu nauki oraz umiejętności pływania
c) Niesienie bezpośredniej pomocy tonącym

Dla osiągnięcia określonego we wcześniejszym punkcie celu podmioty stosują następujące środki działania:

- Propagują swoje cele statutowe i organizują w swych szeregach osoby zainteresowane działalnością w zakresie bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie.
- Prowadzą działalność profilaktyczną zmierzającą do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie .
- Prowadzą działalność na rzecz upowszechnienia nauki i umiejętności pływania .
- Propagują znajomość i konieczność przestrzegania przepisów obowiązujących na wodach i obiektach przywodnych oraz prowadzi społeczną kontrolę przestrzegania tych przepisów .
- Prowadzą wymianę doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie, inicjuje niezbędne prace naukowo-badawcze i studialne w tym zakresie.
- Inicjują i współdziałają z innymi organizacjami społecznymi w zakresie szkolenia ratowników, sterowników motorowodnych, żeglarskich, płetwonurków itp..
- Współdziałają z zakładami produkującymi wodny sprzęt ratowniczy.
- Organizują społeczne dyżury na wodami.
- Opracowują wnioski zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach.
- Czuwają nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród swych członów.
- Popierają wynalazczość i racjonalizatorstwo oraz produkcję taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego bezpieczeństwo na wodach.
- Inicjują i podejmują z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność zmierzająca do realizacji swych statutowych celów i zadań.

W 2011 roku Prezydent Polski Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o Bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która nadaje nowe uprawnienia ratownikom wodnym. Wszyscy ratownicy wodni w trakcie pełnienia swojej służby są traktowanie jako funkcjonariusz publiczny.

Według definicji legalnej, zakresowej z art. 115 § 13 polskiego Kodeksu karnego wynika kto jest funkcjonariuszem publicznym. Natomiast na mocy aktów normatywnych i orzecznictwa prawa funkcjonariusza publicznego uzyskuje osoba „udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe.”. Podstawą prawną w tym wypadku jest art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410).

Oznacza to, że ratownik wodny jest traktowany jak funkcjonariusz publiczy.( w trakcie wykonywania czynności służbowych )

Zakres ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego przewiduje art. 231a kodeksu karnego i mówi :

Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

Zgodnie z art. 1 kk odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuszcza się czynu społecznie niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania. W przypadku ratownika wodnego może on być oskarżony z powodu zaniechania (art. 2 kk.) podjęcia akcji ratunkowej, do której z tytułu ciążącego na nim obowiązku prawnego, wynikającego z umowy o pracę albo innej umowy cywilnoprawnej, był zobowiązany. Ratownik wodny w momencie wykonywania swoich czynności służbowych staje się gwarantem.

Odpowiedzialności karno-prawnej podlega również osoba, która ukończyła lat 17, jeśli jednak nie ukończyła lat 18, sąd zamiast kary może zastosować środki wychowawcze bądź poprawcze (kwestie te reguluje art. 10 kk). Karalne jest nie tylko samo popełnienie przestępstwa, lecz także usiłowanie jego popełnienia, podżeganie do jego popełnienia oraz pomocnictwo i kierowanie inną osobą popełniającą przestępstwo.

Są również okoliczności wyłączające odpowiedzialność, mianowicie:

- działa w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności,
- działa w stanie niepoczytalności,
- działa w granicach uprawnienia lub obowiązku prawnego.

Zgodnie z art. 160 kk. przestępstwa dopuszcza się ten, kto pozostawia osobę względem, której ma obowiązek troszczenia się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała.

Sąd orzekając karę zasadniczą np. pozbawienie wolności może również zastosować środki karne (o których mowa w art. 39 kk ) - w postaci zakazu wykonywania zawodu (ratownika) - jeśli sprawca nadużył stanowiska lub zawodu albo okazało się, że dalsze wykonywanie przez niego zawodu lub zajmowanie stanowiska zagraża interesowi społecznemu. Środek taki może być orzeczony od roku do dziesięciu lat i jego przebieg zaczyna się w momencie zakończenia kary głównej.

Art. 160 § 1 kk stanowi, iż za przestępstwo uważa się czyn dokonany w chwili, gdy ratownik pozostawia tonącego bez pomocy, tzn. zaniecha podjęcia akcji ratunkowej albo odstąpi od niej. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy tonący istotnie utopi się.
Ratownik w chwili wykonywania obowiązków służbowych ma obowiązek udzielić pomocy. Jeśli zaniechał podjęcia akcji - a pokrzywdzony utonął - będzie odpowiadał za przestępstwo z art. 162 § 1 kk Zaniechanie podjęcia czynności ratowania, do którego ratownik był zobowiązany będzie okolicznością stanowiącą dla sądu przesłankę do zaostrzenia wymiaru kary.
Podobnie, w zależności od rodzaju skutku i od tego, czy skutek ten był objęty winą umyślną lub nieumyślną, ratownik może być pociągnięty do odpowiedzialności z art. 156 kk (uszkodzenie ciała) , art. 157 kk (rozstrój zdrowia), lub art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci ). Przestępstwa określone w ww. artykułach ratownik może popełnić wykonując swoje obowiązki sprzecznie z zasadami sztuki ratowania tonących i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

Art. 162 kk. określa przestępstwo polegające na nie udzieleniu pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, jeżeli pomocy można udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu.
Sprawca tego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ratownik będzie oceniany w takim przypadku znacznie surowiej. Jeżeli jednak do udzielenia pomocy potrzebny jest zbieg lekarski albo istnieją warunki, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc innej osoby lub instytucji, bardziej powołanej do niesienia pomocy, sprawca nie podlega karze. Przestępstwo jest dokonane z chwilą zaniechania udzielenia pomocy, niezależnie od tego, czy dana osoba poniesie jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, czy nie.
Jeśli sprawca nie uświadamia sobie, że pokrzywdzonemu grozi niebezpieczeństwo nie popełnia przestępstwa, jak również wówczas gdy nie uświadamia sobie, że może przyjść z pomocą nie narażając siebie na to samo niebezpieczeństwo. W przypadku ratownika wodnego taka okoliczność nie powinna wystąpić.

Nowelizacja przepisów dotyczących sportów wodnych z dnia 6 maja 1997 r. zniosła obowiązek posiadania kart pływackich, aczkolwiek nadal istnieje możliwość ich wyrobienia z czym wiąże się osobna grupa przestępstw karnych czyli oszustwa i występki popełniane przy wydawaniu tych dokumentów.
Art. 270 kk mówi kto, w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oznacza to, że ratownik wodny wypełniając dziennik pracy, rejestry działań ratowniczych musi poświadczyć swoje działania własnoręczny podpisem.

Art. 271 kk określa, że jeżeli funkcjonariusz publiczny ( ratownik ) nie przeprowadzi egzaminu lub egzamin przeprowadzi nierzetelnie i tym samym poświadczy w dokumencie nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega ten, kto kartę uzyskaną nierzetelnie używa. Jeżeli jednak ratownik dopuści się czynu z art. 266 kk w celu uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych, jego odpowiedzialność karna podlega zaostrzeniu. W tym przypadku kara pozbawienia wolności może być wymierzona od 6 miesięcy do lat 8 (art. 271 § 3 kk).
Za wszystkie ww. przestępstwa, oprócz kar wymierzonych przez sąd, grozi ponadto odpowiedzialność dyscyplinarna wynikająca z wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych WOPR.

W związku z sytuacją, iż ratownik wodny jest funkcjonariuszem publicznym, poza uprawnieniami jakie otrzymał ponosi też dodatkową odpowiedzialność.

Kodeks karny wymienia następujące przestępstwa korupcyjne w sektorze publicznym:

- łapownictwo bierne (sprzedajność) - art. 228 kk,
- łapownictwo czynne (przekupstwo) - art. 229 kk,
- płatna protekcja - art. 230 kk,
- czynna płatna protekcja (handel wpływami) - art. 230a kk,
- nadużycie funkcji publicznej ( nadużycie władzy) - art. 231 kk.

Pamiętać należy, że znamiona tych przestępstw mogą zostać spełnione tylko i wyłącznie przy wykonywaniu czynności służbowych przez ratownika wodnego. W przeciwnym wypadku nie może być on traktowany jak funkcjonariusz publiczny. Co za tym idzie, nie może ponosić odpowiedzialności z w/w artykułów kodeksu karnego.

Zasadniczym aktem prawnym odnośnie wykroczeń jest Kodeks wykroczeń - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Interesujące nas wykroczenia z punktu widzenia pracy ratownika wodnego.

Zgodnie z art. 61 kw - za wykonywanie czynności zawodowych bez wymaganych uprawnień albo przekraczanie uprawnień zawodowych lub wykonywanie czynności zawodowych wbrew zakazowi organu państwowego grozi karą grzywny. Tak więc praca w charakterze ratownika, obojętnie czy zarobkowa, czy społeczna, bez ważnych dokumentów jest wykroczeniem. Dokumenty dające możliwość pracy w charakterze ratownika wodnego to :

- certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych;
- certyfikat ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy ( odnawiane co 3 lata - re certyfikacja );
- posiada dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
- jest członkiem lub jest zatrudniony w podmiocie, który ma uprawniania do wykonywania ratownictwa wodnego.

W myśl art. 70 kw § 1 - Kto będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonywanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność postanowi wykonać, albo kto poleca ją osobie do jej wykonania niezdolnej wbrew obowiązkowi nadzoru, dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną podlega karze aresztu lub grzywny.

§ 2 - Tej samej karze podlega ten, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe.

Odpowiedzialność z tego artykułu zachodzi nawet wtedy, gdy w wyniku działania sprawcy nie wystąpi niebezpieczeństwo dla życia lub dla zdrowia człowieka, a sama czynność została wykonana prawidłowo Wykroczenie to uważa się za dokonane już z chwilą przedsiębrania przez osobę niezdolną czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Druga postać to polecenie wykonania takiej czynności osobie niezdolnej do jej wykonania.

Podsumowując - za wykroczenie to odpowiada:

- niezdolny do wykonywania czynności,
- ten, kto zleca jej wykonanie,
- ten, kto dopuszcza do jej wykonania.

Nie ponosi odpowiedzialności ten, kto przerwie wykonywanie czynności w chwili, gdy nieudolność choćby chwilowo ustąpi. Np. ratownik schodzi ze stanowiska z powodu nagłej niedyspozycji i tym samym przerywa pracę, oczywiście prosząc o zastępstwo. Przełożony nie może, pod rygorem sankcji art. 70 kw, ani polecić mu dalszego pełnienia służby, ani go do służby dopuścić, jeżeli niedyspozycja nie ustąpiła. Z kolei ratownik ma prawo odmówić pełnienia służby, jeśli jest niedysponowany.

Art. 70 kw § 2 jest przepisem specjalnym. Przewiduje on taką samą karalność, ale za podejmowanie jakichkolwiek czynności zawodowych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, a więc nawet takich czynności, których nieumiejętne wykonanie nie pociąga za sobą niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka. Obowiązek zachowania trzeźwości, wynikający z przepisów prawnych, charakteru pracy ratownika i umowy o pracę jest powszechny bez względu na czas pracy (np. godziny nadliczbowe) i rodzaj wykonywanych czynności. Odpowiedzialność trwa nawet po spożyciu minimalnej dawki alkoholu. Jeżeli ratownik przekroczył próg stanu nietrzeźwości tj. 0,5 promila alkoholu we krwi albo innego środka odurzającego, jego odpowiedzialność zaostrza się o tyle, że może on być ukarany dodatkowo za przestępstwo z art. 180 kk. wówczas podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Art. 72 kw - dotyczy ratowników, którzy wbrew swemu obowiązkowi nie zabezpieczyli odpowiednio miejsc niebezpiecznych dla życia lub zdrowia człowieka. Kara za to wykroczenie jest surowa - areszt od 1 tygodnia do 3 miesięcy lub grzywna. Najczęściej są to przypadki, gdy ratownik wodny lub ratownicy wodni organizując kąpielisko nie oznaczą odpowiednia kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli. np. wilczych dołów, wraku itp. mimo istnienia takiego obowiązku, który wynika z przepisów prawa i umowy o pracę. Zabezpieczenie to może polegać nie tylko na oznakowaniu miejsca niebezpiecznego, czy zmiany granic kąpieliska, ale również, jeżeli jest to możliwe, na usunięciu niebezpiecznych przedmiotów z granic kąpieliska. Wykroczenie jest dokonane z chwilą powstania obowiązku, którego sprawca zaniechał i trwa do czasu jego przerwania.

Art. 87 § 1 kw - z przepisu tego wynika, że prowadzenie pojazdu mechanicznego przez osobę znajdującą się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega ona karze aresztu od 1 tygodnia do 3 miesięcy albo karze grzywny. Należy przy tym zaznaczyć, iż wymieniony wyżej art. 87 § 1 jest lex specialis (przepis szczególny) do art. 70 § 2 kw albowiem prowadzenie łodzi motorowej (ratowniczej) może być pełnieniem czynności zawodowych w stanie wskazującym na użycie alkoholu. Konsekwencją prowadzenia pojazdu mechanicznego ( w wypadku ratowników wodny najczęściej łódki ) może utracić uprawniania na prowadzenie tych pojazdów.

UWAGA ! Każdy kto spożywa alkohol powinien wiedzieć, że 50 gram alkoholu mocnego (wódka , koniak, whisky), 1/2 l. piwa albo 100 gram wina może wykazać stan wskazujący na spożycie alkoholu. Ponadto aby ww. ilości alkoholu nie były wykrywalne w organizmie i nie miały wpływu na świadomość pijącego potrzeba średnio dwóch godzin. Za pomocą badań lekarskich można stwierdzić obecność alkoholu w organizmie do 48 godzin od spożycia.

Na uwagę zasługuje również art.96 kw który stanowi, że jeśli ratownik wodny dopuści się prowadzenia pojazdu bez stosownych uprawnień również podlega karze grzywny. Z kolei art. 96a kw mówi, że jeśli posiadamy w swoim pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów, podlega karze grzywny. Używanie ww rzeczy w nieuzasadnionych sytuacjach może doprowadzić do kary w postaci aresztu do 14 dni albo grzywny.

Art. 113 kw stanowi : kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu pracy na kąpieliskach, albo kto dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą zakaźną, podlega karze grzywny.

Odpowiedzialność cywilna wynika z Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Ratownik wykonuje swój zawód zwykle na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia. W pierwszym wypadku zobowiązany umową o pracę powinien wykonywać należycie swoje obowiązki, a w przypadku ich niedopełnienia (dopuszczenia do wypadku, utonięcia itp.) może być zwolniony z pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy (dyscyplinarnie - bez zachowania okresu wypowiedzenia) albo gdy przewinienie jest mniejszej wagi pracodawca może zastosować jedną z kar porządkowych: upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Kary te wyszczególnione są w art. 108 Kodeksu pracy. Natomiast w przypadku gdy ratownik wykonuje swój zawód na podstawie umowy zlecenia odpowiada za nienależyte wykonanie zlecenia ( zawartych punktów w umowie ) a wszystkie nieuregulowane kwestie rozstrzygane są na podstawie kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność cywilna ratownika, mająca zwykle charakter regresowy, opiera się na następujących przepisach kodeksu cywilnego :

Art. 415 kc - jeżeli ratownik ze swej winy doprowadzi do wyrządzenia komuś szkody - czyli jego zachowanie jest faktem wywołującym szkodę oraz jeśli miedzy tym faktem, a szkodą istnieje związek przyczynowo-skutkowy - zobowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez zakład pracy, a wynikłą z niewłaściwego zorganizowania kąpieliska czy z niedostatecznego urządzenia plaży, obciąża zakład pracy.

Art. 416 kc - osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Nie jest, więc konieczne imienne wskazanie sprawcy czynu, wystarczy bowiem ustalenie, że sprawcą jest organ zakładu pracy tzn. którykolwiek z pracowników albo osoba, za której czyn zakład pracy jest odpowiedzialny. Osobą prawną w związku z pracą ratowników wodnych jest podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Podmiot ten jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie pracy swoich ratowników tj. zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt, wyszkolenie kadry itp.

Art. 417 kc - Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej czynności.

W przypadku zatrudnienia ratowników przez instytucje administracji państwowej, czy gospodarczej stosuje się ww. artykuł, a zakład pracy w drodze regresu za pokrytą szkodę, za którą był odpowiedzialny, może zażądać zwrotu odszkodowania od ratownika. Odszkodowanie to nie może być jednak wyższe niż trzymiesięczne wynagrodzenie ratownika (art. 119 kp)

Art. 441 kc - jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. W praktyce często się zdarza, że na kąpielisku pracuje kilku ratowników, którzy są odpowiedzialni za wydzielone sektory. W razie wypadku odpowiada ten, kto nie dopilnował bezpieczeństwa kąpiących się, chyba, że zachodzą okoliczności wykluczające jego odpowiedzialność.

Art. 444 § 1 kc - w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Art. 444 § 2 - Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, odpowiedniej renty.

Art. 444 § 3 - Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Poszkodowanym w wypadku ratowników wodnych może być sam pokrzywdzony lub małżonek, dzieci, rodzeństwo topielca, którzy mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi do ratownika, czy instytucji zatrudniającej, gdy niedopełnienie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia powstało po ich stronie. Z kolei ratownik może powoływać się na winę jednostki zatrudniającej, gdy ta nie dopełnia obowiązków umożliwiających prawidłowe wykonanie pracy na kąpielisku.

Oprócz odpowiedzialności wynikającej z wyżej przytoczonych przepisów prawa ratownik musi mieć świadomość, iż podlega również odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z umowy oraz regulaminów obiektu, na którym pracuje. W tym wypadku nie ma znaczenia fakt poniesienia przez niego kary np. na podstawie kodeksu karnego. W przypadku jednostek WOPR istnieją regulaminy i organami sprawującymi władzę dyscyplinarną WOPR są Komisje Dyscyplinarne w macierzystych stowarzyszeniach WOPR, Sądy Koleżeńskie na szczeblu wojewódzkich stowarzyszeń WOPR i Sąd Honorowy krajowego WOPR. Odpowiedni organ WOPR może wymierzyć dyscyplinarną karę dla ratownika tj. ratownik może być pozbawiony członkostwa danej jednostki co bardzo często powoduje, że nie będąc członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, nie jest ratownikiem wodnym w rozumieniu ustawy. Konsekwencją tego jest brak możliwości wykonywania zawodu ratownika wodnego.

- USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks Karny

- USTAWA z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks Wykroczeń

- USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny

- USTAWA z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

- USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym

Na podstawie art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 oraz z 2021 r. poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
2) wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

§ 2.

Kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są:

1) kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
2) kwalifikacje w żegludze morskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234);
3) kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, określone w przepisach ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 954);
4) kwalifikacje do płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych;
5) kwalifikacje do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576);
6) kwalifikacje operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, określone w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
7) kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dziedzinie pływania, potwierdzone przez polski związek sportowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub potwierdzone dokumentem wydanym przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);
8) kwalifikacje do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).

§ 3.

Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

I.
Świadectwa i patenty w zakresie żeglugi śródlądowej:

1) świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej;
2) świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej;
3) świadectwo sternika żeglugi śródlądowej;
4) patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej;
5) patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej;
6) patent żeglarski mechanika żeglugi śródlądowej;
7) patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej;
8) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;
9) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B.

II.
Patenty w zakresie uprawiania turystyki wodnej:

1) patent żeglarza jachtowego;
2) patent sternika jachtowego;
3) patent jachtowego sternika morskiego;
4) patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej;
5) patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej;
6) patent sternika motorowodnego;
7) patent starszego sternika motorowodnego;
8) patent morskiego sternika motorowodnego;
9) patent motorzysty motorowodnego;
10) patent mechanika motorowodnego;
11) patent kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej;
12) patent kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej;
13) patent kapitana motorowodnego;
14) patent kapitana jachtowego;
15) patent motorowodnego sternika morskiego.

III.
Świadectwa i dyplomy w zakresie żeglugi morskiej:

1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego;
2) świadectwo marynarza wachtowego;
3) świadectwo starszego marynarza;
4) świadectwo młodszego motorzysty;
5) świadectwo motorzysty wachtowego;
6) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
7) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
8) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
9) dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
10) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
11) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;
12) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;
13) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;
14) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;
15) dyplom oficera mechanika;
16) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW;
17) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
18) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
19) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
20) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
21) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego;
22) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego;
23) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;
24) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego;
25) potwierdzenie dyplomu zagranicznego wydane przez dyrektora urzędu morskiego.

IV.
Świadectwa, dyplomy i inne dokumenty w zawodzie nurka:

1) dyplom nurka III, II i I klasy;
2) dyplom nurka saturowanego;
3) dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy;
4) świadectwo operatora systemów nurkowych;
5) książeczka nurka;
6) dyplom młodszego nurka;
7) dyplom nurka: bojowego, minera, inżynierii, ratownictwa;
8) dyplom starszego nurka: minera, inżynierii, ratownictwa;
9) dyplom kierownika nurkowania;
10) dyplom kierownika podwodnych działań: minerskich, inżynieryjnych, ratowniczych;
11) świadectwo operatora: komory dekompresyjnej, sprzętu nurkowego.

V.
Certyfikaty organizacji nurkowych o zasięgu ogólnopolskim lub szerszym w zakresie płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych.

VI.
Świadectwo operatora urządzeń radiowych do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo--odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

VII.
Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

VIII.
Dyplomy, legitymacje i licencje trenera pływania lub instruktora pływania:

1) dyplom lub inny dokument wydany przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) dla trenera pływania lub instruktora pływania;
2) licencje Polskiego Związku Pływackiego (PZP): trenera klasy mistrzowskiej pływania PZP, trenera klasy pierwszej pływania PZP, trenera klasy drugiej pływania PZP, instruktora pływania PZP.

IX.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.