METEOROLOGIA

1) Troposfera – najniższa i najcieńsza warstwa atmosfery ziemskiej, stanowi ok. 80% jej całkowitej masy. Górna jej granica zmienia się w zależności od pory roku i od szerokości geograficznej. Nad biegunami sięga ona do 7 km w zimie i do 9 km w lecie. W umiarkowanych szerokościach geograficznych od 10 km w zimie do 13 km w lecie. Nad równikiem zasięg troposfery waha się od 15 do 18 km przez cały rok. Zróżnicowana grubość troposfery wynika z różnic nagrzewania się obszarów leżących na różnych szerokościach geograficznych oraz różnej wartości siły ośrodkowej działającej na cząsteczki powietrza. W troposferze zachodzą częste turbulencje powietrza oraz najważniejsze procesy kształtujące pogodę i klimat na Ziemi. Prowadzi się w niej badania meteorologiczne i klimatologiczne.

2) Stratosfera – druga od dołu warstwa atmosfery ziemskiej. Zaczyna się od wysokości ok. 10-20 km. nad powierzchnią Ziemi, a kończy na wysokości ok. 45-55 km. Temperatura w dolnej warstwie sięga – 55 stpni Celcjusza, w górnej części wzrasta do 15 stopni Celsjusza. W niej znajduje warstwa ozonowa, która odpowiada za pochłanianie promieni ultrafioletowych docierających do Ziemi ze Słońca.

3) Mezosfera – warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się na wysokości od 45–50 km do 80–85 km, między stratosferą a termosferą, w której temperatura powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości (od ok. 0 °C do ok. –70 °C).

4) Termosfera – warstwa atmosfery ziemskiej położona nad mezosferą, na wysokości od 80-90 do 500-600 km. Termosfera charakteryzuje się wysoką, wzrastającą wraz z wysokością temperaturą (od ok. 100°C do ponad 1000°C), która powstaje w wyniku pochłaniania promieniowania słonecznego o bardzo małych długościach fal. Wewnątrz termosfery przebiegają orbity wielu satelitów. Między innymi Międzynarodowa Stacja kosmiczna.

5) Egzosfera – zewnętrzna warstwa atmosfery Ziemi. Egzosfera zwana jest inaczej sferą rozpraszania. Dolna granica egzosfery rozpoczyna się powyżej 500-600 km, natomiast jej zewnętrzna, górna granica jest określona na około 10 000 km. Stanowi płynną strefę przejściową między atmosferą a otwartą przestrzenią kosmiczną.

Pogoda jest to stan fizyczny atmosfery w danym miejscu na kuli ziemskiej.

Klimat jest to średni stan pagód obserwowany w danym miejscu w ciągu kilku dziesięcioleci.

Ciśnienie atmosferyczne – stosunek wartości siły, z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnię Ziemi. Jednostka ciśnienia jest hektopaskal (hPa). Średnia wartość ciśnienia mierzona jest na poziomie morza przy temperaturze ) stopni Celsjusza. Wynosi ono 1013 hPa i maleje wraz z wysokością.

Wiatr jest to ruch powietrza względem powierzchni ziemi, wywołany różnicami ciśnienia, masy powietrza poruszają się od wyżu do niżu. Im większa różnica ciśnień tym siła wiatru jest większa. Siłę wiatru mierzy się w m/s, albo węzłach czyli milach morskich na godzinę. Wiatr określają dwa parametry: siła i kierunek.

Temperatura powietrza – jeden z podstawowych elementów meteorologicznych, określający stan ciepło atmosfery

Widoczność jest to fizyczna właściwość atmosferyczna określająca odległość, z której dany obiekt jest widoczny w danych warunkach. Na widzialność wpływ ma mgła (zawiesina małych kropelek wody w przyziemnej warstwie powietrza), oraz opady.

Chmura – zawiesina mikroskopijnych cząstek cieczy (głównie wody) lub ciał stałych (lodu) w atmosferze.