KĄPIELISKO

Kąpielisko – wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki i uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystaniu w celach terapeutycznych, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych. Podziałem na kąpieliska i miejsca do kąpieli wyraźnie sprecyzowano, że tylko kąpieliska czyli miejsca wyznaczone uchwałą rady gminy, spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dyrektywy i są pod stałym nadzorem a kąpiel w nich jest w pełni bezpieczna.

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy rada gminy może wyrazić (w drodze uchwały) zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska. Sezon kąpielowy określony dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nie powinien być dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Klasyfikacja wody w kąpielisku – przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze względu na jej właściwości, dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie jakości wody.

Profil wody w kąpielisku – zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających. Sezon kąpielowy – okres określany przez radę gminy w uchwale, obejmuje okres między 15 czerwca a 30 września.