KURS INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Zapraszamy na kurs Instruktora ratownictwa wodnego. Szkolenie składa się z 38 godzin, w tym 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 22 godziny zajęć praktycznych. Kurs zakończony jest egzaminem praktycznym po którym wydane zostanie stosowne zaświadczenie.

CENA SZKOLENIA WRAZ Z EGZMIANEM TO 2000 ZŁ


Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu następujących wymogów formalnych :
  • jest pełnoletnia.
  •  wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. ( otrzymają go Państwo na szkoleniu )
  • zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia
  • dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia
  • przedstawiła dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • w przypadku, gdy do szkolenia stopień INSTRUKTORA zakwalifikowana została osoba, która nie ukończyła szkolenia ratowników wodnych, zdaje ona egzamin wstępny, polegający na wykonaniu zadań praktycznych egzaminu na stopień ratownika wodnego

EGZAMIN

Końcowy egzamin teoretyczny ma formę pisemną, składa się z zestawu 30 pytań testowych, zawierający po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych (24 prawidłowe odpowiedzi) zawartych w karcie testowej.
Egzamin praktyczny kończący szkolenie, obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
  •  symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
  • symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m;
  •  20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych;
  • 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.